Voorwaardenadmin

Voorwaarden en condities Ambachtskroon.nl

Ambachtskroon.nl   is onderdeel van:
MJDrent Products BV
GH Roeterdinkstraat 52
3781CC Voorthuizen
Nederland

Versie geldig van 01-01-2016.

Voorwaarden  Ambachtskroon.nl 
 .

Algemene voorwaarden van Ambachtskroon.nl , gevestigd te Voorhuizen
Versie geldig van 26-04-2016.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder‘ Ambachtskroon.nl  ‘ deze algemene verkoopvoorwaarden betekenen: Ambachtskroon.nl
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten met Ambachtskroon.nl   voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing indien  Ambachtskroon.nl om derden in te schakelen voor de uitvoering van alle overeenkomsten.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet erkend door  Ambachtskroon.nl  .
1.5 In het geval dat de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleert de Overeenkomst. 1.6 Indien een deel van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en zullen de partijen zich inspannen om in goed overleg een vervangingsclausule te vinden die geldig is en de oorspronkelijke doelstellingen. zo veel mogelijk partijen benaderen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door  Ambachtskroon.nl .2.2 Overeenkomsten voor levering van goederen en / of diensten binden alleen Ambachtskroon.nl  na schriftelijke bevestiging. Werkelijke uitvoering door Ambachtskroon.nl  or by  Ambachtskroon.nl
factuur verzonden is gelijk aan een schriftelijke bevestiging van de aanbieding. 2.3 Indien niet binnen 8 dagen, ook schriftelijk, wordt de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging betwist,  Ambachtskroon.nl  en klant zijn hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Ambachtskroon.nl niet automatisch van toepassing op nabestellingen.
2.5 Ambachtskroon.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had moeten begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en / of nadere afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen / prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2Ambachtskroon.nl  garandeert dat prijsverhogingen na de realisatie van de voorwaarden niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en / of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en / of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand te annuleren tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Levering

4.1 Als artikelen uit voorraad leverbaar zijn, worden ze direct na bestelling verzonden. Ambachtskroon.nl may charge  shipping costs for sending ordered items  . The delivery of ordered items takes place at the  address known to  Ambachtskroon.nl
, niet van tijdelijke aard en afgegeven aan de natuurlijke persoon op het afleveradres.
4.2 De klant moet tekenen voor ontvangst van de producten. Dit is alleen anders als de klant op basis van de wet redenen voor weigering heeft.
4.3 Indien de klant de aankoop weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, worden de artikelen voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
4.4 De leveringsverplichting vanAmbachtskroon.nl
zal, tenzij het tegendeel wordt bewezen, worden nagekomen zodra de goederen geleverd doorAmbachtskroon.nl are eenmaal aangeboden aan de klant. Bij bezorging aan huis geldt het rapport van de vervoerder, dat de weigering van acceptatie inhoudt, als volledig bewijs van het leveringsaanbod, behoudens tegenbewijs.
4.5 In geval van weigering van de aangeboden goederen zijn de retour- en opslagkosten, evenals het risico van beschadiging of verlies van de geweigerde goederen, volledig voor rekening van de klant, tenzij de klant recht heeft op ontbinding van de aankoop of vervanging van de zaak. noemt.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een levertijd aangegeven doorAmbachtskroon.nl kan nooit als een deadline worden beschouwd. De levertijd begint eerst nadat alle benodigde gegevens in bezit zijn Ambachtskroon.nl  , na welke Ambachtskroon.nl
zal proberen binnen 30 dagen te bezorgen.
5.2 In het kader van de afstandsregelsselling ,  Ambachtskroon.nl (aannemer) neemt snel bestellingen op, maar uiterlijk binnen 30 dagen. Indien dit niet mogelijk is (omdat de bestelling niet op voorraad is of niet meer beschikbaar is), of er een vertraging is om andere redenen, of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument (klant) binnen 1 maand na plaatsing van het bestellingsbericht en in dat geval heeft hij het recht om de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten vanAmbachtskroon.nl
op basis van de wet,  Ambachtskroon.nl het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring hiertoe met recht op schadevergoeding aan de koper indien na het sluiten van de overeenkomst Ambachtskroon.nl  omstandigheden komen op de aandacht dat Ambachtskroon.nl  goede gronden te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen of als Ambachtskroon.nl bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd om zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft of is onvoldoende (ondanks dagvaarding) evenals in geval van faillissement van de koper, een eigen verzoek tot faillissement door de koper, surséance van betaling, vereffening of een daartoe strekkend besluit, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de koper of verbeurdverklaring van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materialen daarvan Ambachtskroon.nl zich bezighoudt met de uitvoering van de overeenkomst of de toezegging om te werken, die van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of zo aanstootgevend en / of onevenredig kostbaar wordt dat naleving daarvan niet redelijkerwijs kan worden verwacht,
Vakmanschap .nl  gemachtigd om de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De klant heeft het recht om te leveren op basis van een bestelling bij Ambachtskroon.nl indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met artikel 7: 5 BW, binnen een termijn van 7 werkdagen zonder opgave van reden om de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze periode begint op het moment dat de bestelde artikelen worden afgeleverd. Als na deze periode de klant dat niet doet  de geleverde goederen aan  Ambachtskroon.nl is teruggekeerd, de verkoop is een feit. De klant is verplicht om, alvorens tot terugzending over te gaan, binnen de termijn van 7 werkdagen na levering in de voorbeeldwinkel te melden. De klant moet bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd (niet later dan 10 werkdagen na levering), bijvoorbeeld door middel van een bewijs van aflevering. Het retourneren van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de koper. De terugzending van de goederen moet in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in een nieuwe staat zijn. Als de goederen door de klant zijn gebruikt, zijn bezwaard of op enigerlei wijze zijn beschadigd, vervalt het recht op ontbinding in de zin van deze paragraaf. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, bevestigen Ambachtskroon.nl na ontvangst en verificatie van de geretourneerde goederen de ontbinding van de aankoop per retour en zorgt ervoor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de volledige retour het volledige aankoopbedrag aan de klant kosteloos wordt terugbetaald.
6.4 Het recht op ontbinding, zoals beschreven in het voorgaande lid, heeft alleen betrekking op de goederen en heeft geen betrekking op diensten zoals telefonisch Ambachtskroon.nl  aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Over de laatste diensten, waarbij Ambachtskroon.nl
treedt alleen op als tussenpersoon of agent, de algemene voorwaarden van de bovengenoemde netwerkoperators zijn van toepassing.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan ​​naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden waarop
Ambachtskroon.nl  geen invloed hebben en die de levering van goederen belemmeren of onmogelijk maken, inclusief maar niet beperkt tot werkstaking bij
Ambachtskroon.nl en / of leveranciers, fouten op het internet of WAP, storingen in de elektriciteit, fouten in e-mailverkeer en fouten of veranderingen in technologie geleverd door derden.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook worden gedaan indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, zich nadien afspeelt Ambachtskroon.nl  should have fulfilled the obligation.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht naleving van de verplichting doorAmbachtskroon.nl is  niet mogelijk langer dan 2 weken, beide partijen hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Als  Ambachtskroon.nl  al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan bij het intreden van de overmacht, of slechts ten dele aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde of het te leveren deel afzonderlijk te factureren en is de klant verplicht deze factuur te betalen aangezien het een afzonderlijk contract was . Dit is echter niet van toepassing als het reeds geleverde of leverbare deel geen onafhankelijke waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1  Ambachtskroon.nl biedt geen uitgebreide garantie op geleverde goederen dan de garantie (voorwaarden) van de fabrikant van deze goederen, zonder echter afbreuk te doen aan de rechten van de klant als gevolg van dwingende wettelijke bepalingen.
8.2  Ambachtskroon.nl  is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor enig advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de goederen.
8.3 De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Als blijkt dat het geleverde artikel fout, ontoereikend of onvolledig is, dan is de klant (voordat hij verder gaat met terug te keren naar Ambachtskroon.nl ) must immediately report these defects in writing to Ambachtskroon.nl . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen moeten en kunnen schriftelijk worden gemeld aan
Ambachtskroon.nl uiterlijk 2 maanden na levering. De terugzending van de goederen moet in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in een nieuwe staat zijn. Inbedrijfstelling na constatering van tekortkoming, schade ontstaan ​​na constatering van tekortkoming, bezwaring en / of doorverkoop na constatering van gebrek, doet u dit recht om te klagen en volledig ongeldig te retourneren.
8.4 Indien klachten van de koper terecht worden bevonden Ambachtskroon.nl ,  Ambachtskroon.nl wil naar eigen goeddunken of om de geleverde goederen kosteloos te vervangen of om een ​​schriftelijke afspraak te maken met de koper over de vergoeding, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Ambachtskroon.nl en daarom is het bedrag van de schadevergoeding altijd beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende goederen dan echter (ter beoordeling van Ambachtskroon.nl ) tot het maximum in het relevante geval gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Ambachtskroon.nl
. Elke aansprakelijkheid van Ambachtskroon.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, inclusief aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5  Ambachtskroon.nl  iis niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of gelijkwaardige bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie is niet van toepassing als:

 1. A) en zolang de klant in gebreke is nl;
  B) de klant de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en / of verwerkt of door derden heeft laten repareren en / of verwerken.
  C) de geleverde goederen worden blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig gebruik of in strijd met de instructies van Ambachtskroon.nl  en  / or instructions on the package are treated;
  D) het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling plaats te vinden door middel van een pintransactie op de plaats van aflevering van de producten. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 1% per maand verschuldigd over het verschuldigde bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt; waarbij een deel van een maand voor een hele maand wordt geteld.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Ambachtskroon.nl en de verplichtingen van de klant jegens  Ambachtskroon.nl zijn onmiddellijk opeisbaar..
9.4 Als Ambachtskroon.nl moet overhandigen  zijn vordering tot incasso heeft de klant een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van 250 euro.

9.5 Als Ambachtskroon.nl  kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, deze komen ook in aanmerking voor vergoeding.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom van allen door Ambachtskroon.nl  verkochte en geleverde goederen blijven bij de koper Ambachtskroon.nl  zolang de klant niet voldoet aan de eisen van Ambachtskroon.nl volgens de overeenkomst of eerdere of latere soortgelijke overeenkomsten, zolang de klant het uitgevoerde of uit te voeren werk uitvoert. heeft deze of soortgelijke overeenkomsten nog niet betaald en zolang de klant de vorderingen van nog niet heeft betaald  Ambachtskroon.nl  als gevolg van tekortkomingen in de nakoming van dergelijke verplichtingen, waaronder vorderingen met betrekking tot boetes, rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.
10.2 De door Ambachtskroon.nl geleverde goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen worden wederverkocht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De klant is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren.
10.4 De klant geeft onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Ambachtskroon.nl  of bij Ambachtskroon.nl  om een ​​derde partij te benoemen, wanneer dan ook Ambachtskroon.nl
zijn eigendom om uit te oefenen, al die sites en locaties waar zijn eigendom zich dan bevindt en om die dingen daar te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Ambachtskroon.nl  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden. 10.6 De klant verbindt zich ertoe de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven Ambachtskroon.nl op eerste verzoek .

Artikel 11. Privacy

11.1  Ambachtskroon.nl respecteert de privacy van de online bezoekers van haar website en is de enige eigenaar van de informatie verkregen via deze website, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt niet verkocht, gedeeld of gehuurd door Ambachtskroon.nl aan derden op een andere manier dan staat vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker kan worden afgeleid op de website van Ambachtskroon.nl wordt vrijwillig verstrekt door de bezoeker. Deze informatie kan binnen worden gedaan Ambachtskroon.nl (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt om bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Bovendien kan deze informatie worden gebruikt voor analyse en voor het verstrekken van informatie over de productportfolio van Ambachtskroon.nl . De klant geeft hiervoor expliciete toestemming. Ambachtskroon.nl
is gerechtigd om informatie over een bezoeker te onthullen in speciale gevallen, wanneer er reden is om aan te nemen dat openbaarmaking van deze informatie noodzakelijk is om een ​​rechtszaak aan te wijzen, te contacteren of in te stellen tegen iemand die opzettelijk of onopzettelijk de rechten of eigendommen van Ambachtskroon.nl andere gebruikers van haar website of anderen die schade, nadeel of schade kunnen ondervinden. Ambachtskroon.nl  is gerechtigd om informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist.
11.3 Ambachtskroon.nl  verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online bezoekers om het totale aantal bezoekers van de website te bepalen, evenals het type internetbrowser en het gebruikte besturingssysteem. Persoonlijke gegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit geen onevenredige inspanning of kosten vereist Ambachtskroon.nl .

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de volledige auteursrechten en alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de goederen of diensten die door
Ambachtskroon.nl , zoals handelsmerkrechten, ontwerprechten, octrooirechten, sui generis databaserechten, enz., zijn uitsluitend voorbehouden aan Ambachtskroon.nl en / of zijn leveranciers.
12.2 Partijen verplichten zich tot het nemen van adequate maatregelen om de vertrouwelijkheid ten aanzien van elkaar te waarborgen van gegevens van vertrouwelijke aard die zij tijdens de uitvoering van de overeenkomst bekend worden.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Ambachtskroon.nl alleen het Nederlandse recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Voorwaarden en condities Ambachtskroon.nl

Ambachtskroon.nl   is onderdeel van:
MJDrent Products BV

GH
Roeterdinkstraat 52 3781CC Voorthuizen
Nederland

Versie geldig van 01-01-2016.

Voorwaarden  Ambachtskroon.nl 
 .

Algemene voorwaarden van Ambachtskroon.nl , gevestigd te Voorhuizen
Versie geldig van 26-04-2016.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder‘ Ambachtskroon.nl  ‘ deze algemene verkoopvoorwaarden betekenen: Ambachtskroon.nl
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten met Ambachtskroon.nl   voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing indien  Ambachtskroon.nl om derden in te schakelen voor de uitvoering van alle overeenkomsten.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet erkend door  Ambachtskroon.nl  .
1.5 In het geval dat de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleert de Overeenkomst. 1.6 Indien een deel van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en zullen de partijen zich inspannen om in goed overleg een vervangingsclausule te vinden die geldig is en de oorspronkelijke doelstellingen. zo veel mogelijk partijen benaderen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door  Ambachtskroon.nl .2.2 Overeenkomsten voor levering van goederen en / of diensten binden alleen Ambachtskroon.nl  na schriftelijke bevestiging. Werkelijke uitvoering door Ambachtskroon.nl  of bij  Ambachtskroon.nl
factuur verzonden is gelijk aan een schriftelijke bevestiging van de aanbieding. 2.3 Indien niet binnen 8 dagen, ook schriftelijk, wordt de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging betwist,  Ambachtskroon.nl  en klant zijn hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Ambachtskroon.nl niet automatisch van toepassing op nabestellingen.
2.5 Ambachtskroon.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had moeten begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en / of nadere afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen / prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Ambachtskroon.nl  garandeert dat prijsverhogingen na de realisatie van de voorwaarden niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en / of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en / of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand te annuleren tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Levering

4.1 Als artikelen uit voorraad leverbaar zijn, worden ze direct na bestelling verzonden. Ambachtskroon.nl may charge  shipping costs for sending ordered items  . The delivery of ordered items takes place at the  address known to  Ambachtskroon.nl
, niet van tijdelijke aard en afgegeven aan de natuurlijke persoon op het afleveradres.
4.2 De klant moet tekenen voor ontvangst van de producten. Dit is alleen anders als de klant op basis van de wet redenen voor weigering heeft.
4.3 Indien de klant de aankoop weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, worden de artikelen voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
4.4 De leveringsverplichting van Ambachtskroon.nl
zal, tenzij het tegendeel wordt bewezen, worden nagekomen zodra de goederen geleverd door Ambachtskroon.nl zijn  eenmaal aangeboden aan de klant. Bij bezorging aan huis geldt het rapport van de vervoerder, dat de weigering van acceptatie inhoudt, als volledig bewijs van het leveringsaanbod, behoudens tegenbewijs.
4.5 In geval van weigering van de aangeboden goederen zijn de retour- en opslagkosten, evenals het risico van beschadiging of verlies van de geweigerde goederen, volledig voor rekening van de klant, tenzij de klant recht heeft op ontbinding van de aankoop of vervanging van de zaak. noemt.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een levertijd aangegeven door Ambachtskroon.nl kan nooit als een deadline worden beschouwd. De levertijd begint eerst nadat alle benodigde gegevens in bezit zijn Ambachtskroon.nl  , na welke Ambachtskroon.nl
zal proberen binnen 30 dagen te bezorgen.
5.2 In het kader van de afstandsregels verkoop ,  Ambachtskroon.nl (aannemer) neemt snel bestellingen op, maar uiterlijk binnen 30 dagen. Indien dit niet mogelijk is (omdat de bestelling niet op voorraad is of niet meer beschikbaar is), of er een vertraging is om andere redenen, of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument (klant) binnen 1 maand na plaatsing van het bestellingsbericht en in dat geval heeft hij het recht om de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van Ambachtskroon.nl
op basis van de wet,  Ambachtskroon.nl het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring hiertoe met recht op schadevergoeding aan de koper indien na het sluiten van de overeenkomst Ambachtskroon.nl  omstandigheden komen op de aandacht dat Ambachtskroon.nl  goede gronden te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen of als Ambachtskroon.nl bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd om zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft of is onvoldoende (ondanks dagvaarding) evenals in geval van faillissement van de koper, een eigen verzoek tot faillissement door de koper, surséance van betaling, vereffening of een daartoe strekkend besluit, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de koper of verbeurdverklaring van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materialen daarvan Ambachtskroon.nl zich bezighoudt met de uitvoering van de overeenkomst of de toezegging om te werken, die van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of zo aanstootgevend en / of onevenredig kostbaar wordt dat naleving daarvan niet redelijkerwijs kan worden verwacht,
Ambachtskroon.nl  gemachtigd om de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De klant heeft het recht om te leveren op basis van een bestelling bij Ambachtskroon.nl indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met artikel 7: 5 BW, binnen een termijn van 7 werkdagen zonder opgave van reden om de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze periode begint op het moment dat de bestelde artikelen worden afgeleverd. Als na deze periode de klant dat niet doet verzenden de geleverde goederen aan  Ambachtskroon.nl is teruggekeerd, de verkoop is een feit. De klant is verplicht om, alvorens tot terugzending over te gaan, binnen de termijn van 7 werkdagen na levering in de voorbeeldwinkel te melden. De klant moet bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd (niet later dan 10 werkdagen na levering), bijvoorbeeld door middel van een bewijs van aflevering. Het retourneren van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de koper. De terugzending van de goederen moet in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in een nieuwe staat zijn. Als de goederen door de klant zijn gebruikt, zijn bezwaard of op enigerlei wijze zijn beschadigd, vervalt het recht op ontbinding in de zin van deze paragraaf. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, bevestigen Ambachtskroon.nl na ontvangst en verificatie van de geretourneerde goederen de ontbinding van de aankoop per retour en zorgt ervoor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de volledige retour het volledige aankoopbedrag aan de klant kosteloos wordt terugbetaald.
6.4 Het recht op ontbinding, zoals beschreven in het voorgaande lid, heeft alleen betrekking op de goederen en heeft geen betrekking op diensten zoals telefonisch Ambachtskroon.nl  aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Over de laatste diensten, waarbij Ambachtskroon.nl
treedt alleen op als tussenpersoon of agent, de algemene voorwaarden van de bovengenoemde netwerkoperators zijn van toepassing.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan ​​naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden waarop
Ambachtskroon.nl heeft   geen invloed hebben en die de levering van goederen belemmeren of onmogelijk maken, inclusief maar niet beperkt tot werkstaking bij
Ambachtskroon.nl en / of leveranciers, fouten op het internet of WAP, storingen in de elektriciteit, fouten in e-mailverkeer en fouten of veranderingen in technologie geleverd door derden.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook worden gedaan indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, zich nadien afspeelt Ambachtskroon.nl  should have fulfilled the obligation.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht naleving van de verplichting doorAmbachtskroon.nl is  niet mogelijk langer dan 2 weken, beide partijen hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Als  Ambachtskroon.nl  al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan bij het intreden van de overmacht, of slechts ten dele aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde of het te leveren deel afzonderlijk te factureren en is de klant verplicht deze factuur te betalen aangezien het een afzonderlijk contract was . Dit is echter niet van toepassing als het reeds geleverde of leverbare deel geen onafhankelijke waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1  Ambachtskroon.nl biedt geen uitgebreide garantie op geleverde goederen dan de garantie (voorwaarden) van de fabrikant van deze goederen, zonder echter afbreuk te doen aan de rechten van de klant als gevolg van dwingende wettelijke bepalingen.
8.2  Ambachtskroon.nl  is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor enig advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de goederen.
8.3 De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Als blijkt dat het geleverde artikel fout, ontoereikend of onvolledig is, dan is de klant (voordat hij verder gaat met terug te keren naar Ambachtskroon.nl ) must immediately report these defects in writing to Ambachtskroon.nl . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen moeten en kunnen schriftelijk worden gemeld aan
Ambachtskroon.nl uiterlijk 2 maanden na levering. De terugzending van de goederen moet in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in een nieuwe staat zijn. Inbedrijfstelling na constatering van tekortkoming, schade ontstaan ​​na constatering van tekortkoming, bezwaring en / of doorverkoop na constatering van gebrek, doet u dit recht om te klagen en volledig ongeldig te retourneren.
8.4 Indien klachten van de koper terecht worden bevonden Ambachtskroon.nl ,  Ambachtskroon.nl wil naar eigen goeddunken of om de geleverde goederen kosteloos te vervangen of om een ​​schriftelijke afspraak te maken met de koper over de vergoeding, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Ambachtskroon.nl en daarom is het bedrag van de schadevergoeding altijd beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende goederen dan echter (ter beoordeling van Ambachtskroon.nl ) tot het maximum in het relevante geval gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Ambachtskroon.nl
. Elke aansprakelijkheid van Ambachtskroon.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, inclusief aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5  Ambachtskroon.nl  iis niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of gelijkwaardige bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie is niet van toepassing als:

 1. A) en zolang de klant in gebreke is nl;
  B) de klant de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en / of verwerkt of door derden heeft laten repareren en / of verwerken.
  C) de geleverde goederen worden blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig gebruik of in strijd met de instructies van Ambachtskroon.nl.
  D) het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling plaats te vinden door middel van een pintransactie op de plaats van aflevering van de producten. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 1% per maand verschuldigd over het verschuldigde bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt; waarbij een deel van een maand voor een hele maand wordt geteld.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Ambachtskroon.nl en de verplichtingen van de klant jegens  Ambachtskroon.nl zijn onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Als Ambachtskroon.nl moet overhandigen  zijn vordering tot incasso heeft de klant een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van 250 euro.

9.5 Als Ambachtskroon.nl  kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, deze komen ook in aanmerking voor vergoeding.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom van allen door Ambachtskroon.nl  verkochte en geleverde goederen blijven bij de koper Ambachtskroon.nl  zolang de klant niet voldoet aan de eisen van Ambachtskroon.nl volgens de overeenkomst of eerdere of latere soortgelijke overeenkomsten, zolang de klant het uitgevoerde of uit te voeren werk uitvoert. heeft deze of soortgelijke overeenkomsten nog niet betaald en zolang de klant de vorderingen van nog niet heeft betaald  Ambachtskroon.nl  als gevolg van tekortkomingen in de nakoming van dergelijke verplichtingen, waaronder vorderingen met betrekking tot boetes, rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.
10.2 De door Ambachtskroon.nl geleverde goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen worden wederverkocht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De klant is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren.
10.4 De klant geeft onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Ambachtskroon.nl  or by  Ambachtskroon.nl  om een ​​derde partij te benoemen, wanneer dan ook Ambachtskroon.nl
zijn eigendom om uit te oefenen, al die sites en locaties waar zijn eigendom zich dan bevindt en om die dingen daar te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Ambachtskroon.nl  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden. 10.6 De klant verbindt zich ertoe de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven Ambachtskroon.nl op eerste verzoek .

Artikel 11. Privacy

11.1  Ambachtskroon.nl respecteert de privacy van de online bezoekers van haar website en is de enige eigenaar van de informatie verkregen via deze website, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt niet verkocht, gedeeld of gehuurd door Ambachtskroon.nl aan derden op een andere manier dan staat vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker kan worden afgeleid op de website van Ambachtskroon.nl wordt vrijwillig verstrekt door de bezoeker. Deze informatie kan binnen worden gedaan Ambachtskroon.nl (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt om bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Bovendien kan deze informatie worden gebruikt voor analyse en voor het verstrekken van informatie over de productportfolio van Ambachtskroon.nl . De klant geeft hiervoor expliciete toestemming. Ambachtskroon.nl
is gerechtigd om informatie over een bezoeker te onthullen in speciale gevallen, wanneer er reden is om aan te nemen dat openbaarmaking van deze informatie noodzakelijk is om een ​​rechtszaak aan te wijzen, te contacteren of in te stellen tegen iemand die opzettelijk of onopzettelijk de rechten of eigendommen van Ambachtskroon.nl andere gebruikers van haar website of anderen die schade, nadeel of schade kunnen ondervinden.Ambachtskroon.nl  is gerechtigd om informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist.
11.3 Ambachtskroon.nl  verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online bezoekers om het totale aantal bezoekers van de website te bepalen, evenals het type internetbrowser en het gebruikte besturingssysteem. Persoonlijke gegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit geen onevenredige inspanning of kosten vereist Ambachtskroon.nl .

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de volledige auteursrechten en alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de goederen of diensten die door
Ambachtskroon.nl , zoals handelsmerkrechten, ontwerprechten, octrooirechten, sui generis databaserechten, enz., zijn uitsluitend voorbehouden aan Ambachtskroon.nl en / of zijn leveranciers.
12.2 Partijen verplichten zich tot het nemen van adequate maatregelen om de vertrouwelijkheid ten aanzien van elkaar te waarborgen van gegevens van vertrouwelijke aard die zij tijdens de uitvoering van de overeenkomst bekend worden.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Ambachtskroon.nl alleen het Nederlandse recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.